0161321Thai Language for Literature Creativity
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเขียนเล่าเรื่อง การใช้โวหาร ภาพพจน์ สัญลักษณ์ในการเขียน ความรู้เรื่องฉันทลักษณ์ไทยบางประเภท การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน ฝึกเขียนงานสร้างสรรค์ขนาดสั้นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
เช่น คำขวัญ คำคม ความเรียง กลอนเปล่า เพลง เป็นต้น

Language art for narrating story, eloquence usage, figure of speech, symbolic writing, knowledge of some Thai versification, inspiration in writing, practice of short creative works in poetry and prose such as motto, epigram,
essay, blank verse, song, etc.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54