0161320Thai Language for Mass Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนข่าว บทรายการวิทยุและโทรทัศน์ การค้นคว้าข้อมูลในการเตรียมบทพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร ฝึกจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์


Fundamental knowledge of writing news, radio and television script, searching information for preparing speech, personality development, practice of verbal and non-verbal communication, practice of radio and television program production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54