0161318Thai Language for Advertisement and Public Relation
ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐาน หลักการ กลยุทธ์เกี่ยวกับการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนแผ่นพับ ใบปลิวและป้ายโฆษณา การใช้เทคโนโลยีในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์


Fundamental knowledge, principle, marketing strategy, advertisement and public relation, Thai word and expression usage for advertisement and public relation, writing leaflet, handbill, and billboard;
technology usage in advertisement and public relation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54