0161317Thai Language for Tourism and Hospitality
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ การใช้คำศัพท์ ถ้อยคำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย การศึกษาดูงานสถานประกอบการการท่องเที่ยว


Fundamental knowledge in tourism, hotel, and hospitality business, ethic of service provider, vocabulary usage, word for tourism entrepreneur, knowledge in prominent Thai tourist attraction, study trip in tourism business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54