0161315Information Technology for Thai Language and Literature Study
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาและวรรณคดีไทย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติเพื่อการทำงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย


Technology and Information usage for education and data analysis in Thai language and literature, PC program usage, and statistics for Thai language and literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54