0161314Consideration of Original Document and Proofreading
การพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ หลักในการพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาต้นฉบับและการพิสูจน์อักษร ทักษะการพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร


Definitions, significance, principles of considering original document and proofreading, necessary knowledge for considering original document and proofreading, considering skills of original document and proofreading
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54