0161311Verse Writing for Special Purposes
การเขียนร้อยกรองเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แรงบันดาลใจและอารมณ์สะเทือนใจในการสร้างสรรค์ร้อยกรอง ร้อยกรองกับการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย ประเภทของร้อยกรองที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การฝึกแต่งร้อยกรองขนาดสั้นและขนาดยาวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ


Inspiration and emotion for creating verse, verse and communication in contemporary society, types of popular verse at present, practice of composing short and long verse for different purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54