0161308 Writing for Secretarial Work
การเขียนเพื่องานเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ การทำบันทึกย่อ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนเพื่อกิจธุระและธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน


Fundamental knowledge of secretarial work, shorthand note, official document writing, business writing, minute writing, project writing, program usage and computer typing for workplace
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54