0161307Non-fiction Writing
การเขียนสารคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสารคดี กระบวนการในการเขียนสารคดี การเตรียมประเด็น การวางโครงเรื่อง การเตรียมข้อมูล ศิลปะและกลวิธี ในการนำเสนอเรื่อง การตรวจแก้ต้นฉบับ และการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ


Basic comprehension of non-fiction, process of non-fiction writing, topic preparation, plot writing, information preparation, art and tactic, story presentation, proofread of original work, and different non-fictions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54