0161304Language and Communication
ภาษากับการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการสื่อสาร ประเภทของแนวคิดทางสัญศาสตร์ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ชาติพันธุ์วรรณาในการสื่อสาร วาทกรรมในสังคมไทย


Definition of communication; school of thoughts in semiotics; language use in communication; elements of communication; ethnography of communication; discourse in Thai society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54