0161303Language and Literary Works in Modern Media
ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่อื่น ๆ


Critical analysis of specific characteristics in language and literary works apparent online, electronic media, and other modern media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54