0161302Language for Business and Public Relation
ภาษาสำหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศิลปะการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สารในสื่อต่าง ๆ ในด้านจิตวิทยา และจรรยาบรรณ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์


Language in speaking and writing skills for business, advertisement, and public relation; psychological and ethical analysis of message in different media, including practice of speaking and writing for business, advertisement, and public relation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54