0161301Language for Mass Communication
ภาษาสำหรับงานสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน


Thai language usage for mass communication in printed, electronic, and online media; influence of mass communication in current Thai language usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54