0161222Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามความสนใจและสอดคล้องกับ วิชาที่ศึกษา การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาของรายวิชาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆนั้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

Internship at government or non-government organizations, depending on individual interest or enrolled courses; implementing effective applications of the enrolled courses to develop organizations; submitting report to seminar
with a minimum of 200 hours of training for one semester
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54