0161219Folklore
คติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของข้อมูลด้านคติชนประเภทของข้อมูลคติชนแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ภูมิปัญญาและภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม


Definition and importance of folklore data; types of folklore data; concepts and theories of analyzing wisdoms and social and cultural reflections
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54