0161218Thai Verse Composition
การประพันธ์ร้อยกรองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ แนวทางในการวิจารณ์ และประเมินค่าบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองการฝึกปฏิบัติแต่งร้อยกรอง


Forms of writing Thai verses; arts and techniques of writing different types of verses or poems; and guidelines for making comments and evaluation pieces of poetry
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54