0161217Critical Reading
การอ่านเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านวิเคราะห์และตีความ การฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษาและกลวิธีการนำเสนอ การฝึกตีความวรรณกรรม ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ในด้านสาร ความหมาย น้ำเสียง ท่าที และความมุ่งหมายของผู้แต่ง


Principles of critical reading and interpreting; practice in analyzing elements of literature both in fiction and non-fiction in relation to forms, content, language, and presentation techniques; practice in interpreting literature
both in fiction and non-fiction in terms of text , meaning , voice , gesture and author , s purpose.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54