0161214Thai Dialects
ภาษาไทยถิ่น
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของภาษาถิ่น ภาษาถิ่นตระกูลไท การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นกลาง และภาษาไทยถิ่นใต้


Characteristics of Thai dialects, Tai dialect; analytical comparison on characteristics of Northern, Northeastern, Central, and Southern Thai dialects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54