0161213Local Literature
วรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท ลักษณะ คุณค่า ของวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะของ วรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค แนวทางในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ


Definition, types, characteristics, and values of regional literature; unique characteristics of regional literature in each region; approaches to study regional literature in various types
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54