0161211Evolution of Thai Language
วิวัฒนาการของภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง ศัพท์ ไวยากรณ์ และความหมาย ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ลักษณะและวิวัฒนาการของอักษรไทยและการใช้ภาษาไทย


Diachronic and comparative linguistics in relation to language change, language change in sound, vocabulary, grammar and meaning, history of Thai language, characteristics and evolution of Thai alphabet and Thai language usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54