0161211Literary Criticism 2
วรรณคดีวิจารณ์ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ ทฤษฎีวรรณคดีร่วมสมัยที่สำคัญ การนำทฤษฎีวรรณคดีไปในใช้การวิจารณ์วรรณคดีภาคปฏิบัติและการเขียนบทความวิจารณ์วรรณคดี


Understanding in literary theories and literary criticism; major contemporary literary theories; applications of literary theories in the literary criticism practice and in the literary criticism article writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54