0161210Seminar Thai Language
สัมมนาการใช้ภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสังคมไทยตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน โดยมีประเด็นหลักในการนำเสนอร่วมกัน รวมทั้งการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลในแต่ละประเด็น แล้วนำเสนอในรูปแบบงานวิชาการ


Seminar on language usage in Thai society towards learners’ interests, focusing main issue in common presentation, searching, analyzing, synthesizing, and criticizing each perspective of data, presenting data in academic format
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54