0161209 Fieldwork Research Method in Linguistics
วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางภาษาศาสตร์ เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา


Definition and significance of data collection in linguistics, technique and method of data collection, data management, and data analysis; technology in data analysis, data collection in the fieldwork study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54