0161209Comparative Literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสากลของวรรณคดี ความหมายและประวัติของการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับองค์ความรู้และกิจกรรมทางปัญญาด้านต่าง ๆของมนุษย์ กระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีแนวข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ และแนวสหบท


International characteristics of literature; meaning and history of comparative literature studies; relationship between knowledge and wisdom of human activities; paradigm of studying literature beyond nations, sciences, arts, and united chapters
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54