0161205Foreign Languages in Thai
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง คำต่างประเทศในภาษาไทย


Factors for adopting foreign languages in Thai; foreign languages appearing in Thai; characteristics of word change and meaning change; characteristics of changing foreign words in Thai
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54