0161204Thai Dialects
ภาษาไทยถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของภาษาถิ่น ภาษาถิ่นตระกูลไท การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นกลาง และภาษาไทยถิ่นใต้


Characteristics of Thai dialects, Tai dialect; analytical comparison on characteristics of Northern, Northeastern, Central, and Southern Thai dialects
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet