0161204Evolution of the Thai Language
วิวัฒนาการของภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของ ภาษาไทย ลักษณะและวิวัฒนาการของอักษรไทยและอักษรโบราณ เปรียบเทียบการใช้สำนวนภาษาไทยแต่ละสมัย วิเคราะห์กระบวนการและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง


History of Thai language; characteristics and evolution of Thai scripts and ancient Thai scripts; comparison of Thai language in each period; analysis of the processes and causes of change
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54