0161203Language and Communication
ภาษากับการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดทางสัญศาสตร์ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ชาติพันธุ์วรรณาในการสื่อสาร วาทกรรมในสังคมไทย


Concepts in semiotics; language use in communication; component of communication; ethnography of communication, discourse in Thai society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54