0161144Critical Reading
การอ่านเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านวิเคราะห์และตีความ การฝึกอ่านเพื่อความเข้าองค์ประกอบวรรณกรรม การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการนำเสนอของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึกตีความวรรณกรรม วิจารณ์ความหมาย
น้ำเสียง ท่าที และความมุ่งหมายของผู้แต่ง ฝึกเขียนแนะนำหนังสือและเขียนบทความวิจารณ์วรรณกรรม

Principles of analytical and interpretative reading, reading practice for finding literary works component, analysis of pattern, content, language, tactic of different literary works presentation,
criticism of meaning, tone of voice, attitude, and purpose of author, practice of book review, and literary works criticism writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54