0161143Modern Thai Literary Works
วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยที่ทำให้เกิดวรรณกรรมไทยสมัยใหม่พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด ลีลาการเขียน ความสัมพันธ์กับสังคม และแนวโน้มของการสร้างและเสพวรรณกรรม


Factors of modern Thai literary works created, development of styles, content, language, concepts, stylistics, social relation, and trends of composing and consuming literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55