0161142Analytical Literature
วรรณคดีวิเคราะห์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี เหตุผลและจินตนาการของมนุษย์ในวรรณคดี โลกของกวีและนักเขียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม สังคม มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันโดยวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ


Components of literature, genres, reason and imagination of humans in literature, world of poet and writer, interaction among literature, society, humans, and environment; principles of componential analysis on literature and modern literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55