0161138Thai Language and Information Media
ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย รูปแบบ และประเภทของสื่อสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของสื่อสารสนเทศในโลกยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ ปรากฏการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ภาษาไทยในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการใช้ภาษาไทยและการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทโลก

Definition, pattern, and type of information media, significance and role of information media in current world, relationship of Thai language and information media, current phenomena and situation of Thai language
used in different information media, information technology and communication in Thai language usage, and teaching Thai language in global context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54