0161134Speaking for Specific Purposes
การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการพูดเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หลักการพูดตามวัตถุประสงค์ การพูดเพื่อนำเสนองานทางวิชาการ การพูดเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพูดเพื่อการสอน การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและทัศนะเชิงวิจารณ์
การพูดในฐานะผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกร

Pattern of formal and informal speaking in different purposes, principles of purposive speaking, speaking for academic presentation, speaking for public relation, speaking for teaching, speaking for giving opinion and criticism,
speaking as moderator or host
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54