0161129Listening and Speaking Skills
ทักษะการฟังและการพูด
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟังและพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน


Skills of listening and speaking for daily-life communication focusing on communication in different daily-life situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54