0161125Independent Study
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อทางภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยาที่ผู้เรียนสนใจ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ


Independent study on language, literature, and folklore through learners’ interests, presentation of the findings in academic writing formats
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54