0161123Introduction to Thai Language and Literary Works Research
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด หลักการ ขั้นตอน ประเภท และระเบียบวิจัยทางภาษา วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา การเขียนโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของข้อมูล กระบวนการสืบค้นข้อมูลตามหลักวิชาการ และการนำเสนอเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ


Concept, principle, procedure, type and research methodology of language, Thai literary works and folklore, drafting independent study proposal; setting topic, purpose, scope of data, process of data searching through academic concept,
and presentation of independent study proposal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54