0161121Literary Criticism
วรรณคดีวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีวรรณคดีกับวรรณคดีวิจารณ์ การวิจารณ์วรรณคดีตามแนวทฤษฎีร่วมสมัยที่สำคัญ การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่


Basic understanding of literary criticism, understanding of literary theories and literary criticism, criticism of literary through important contemporary theories, criticism of Thai literature and modern Thai literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54