0161119Evolution of Thai Language
วิวัฒนาการของภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง ศัพท์ ไวยากรณ์ และความหมาย ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ลักษณะและวิวัฒนาการของอักษรไทยและการใช้ภาษาไทย


Diachronic and comparative linguistics and language change, language change in terms of sound, vocabulary, grammar and meaning; history of the Thai language, characteristics and evolution of Thai alphabet and Thai language usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54