0161118Reading English Document for Thai Language and Literature Study
การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะสาขาและเนื้อหา


Means of reading English documents related to Thai language and literature for technical terms and content comprehension
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54