0161113 Poetics and Thai Verse Composition
ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและมโนทัศน์ประพันธศาสตร์ไทย องค์ประกอบของภาษากับการแต่งคำประพันธ์ คุณลักษณะและพันธกิจของกวี ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แนวทางในการวิจารณ์ และประเมินค่าบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง การปฏิบัติแต่งร้อยกรองประเภทต่าง ๆ


Definition and concepts of Thai poetics, language components and poetic composition, attributes and missions of poetry, arts and strategies of verse compositions, means of criticism and evaluation in verse composition,
norms of composing different types of verse
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54