0161112 Local Literature
วรรณคดีท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและประเภทของวรรณคดีท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ รูปแบบ เนื้อหา และแนวทางการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค


Definition and types of local literature, unique characteristics, styles, content, and direction of studying local literature in each region
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet