0161111Current Thai Language Usage
การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพและปัญหาการใช้ภาษาไทยปัจจุบันด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการใช้ภาษาไทย


Conditions and problems in using current Thai language usage in listening, speaking, reading, and writing; means of revising Thai language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54