0161110Foreign Languages in Thai Language
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการยืม การเปลี่ยนแปลงคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย


Factors in adopting foreign languages in Thai language, related concepts and theories; characteristics of word loaning; the modification of foreign loanwords in Thai Language; foreign languages appearing in Thai language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54