0161109Critical Thinking
การคิดเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและกระบวนการคิด การคิดในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกคิดแบบพื้นฐาน การคิดเชิงวิจารณ์ การประยุกต์แนวคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


Meaning and thinking process, an Idea in many format ,Practice thinking for basic , analysis thinking , apply an idea for daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54