0161108Literature Appreciation
วรรณคดีวิจักษณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพของงานประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองไทย ความงามในเสียง ถ้อยคำ ความหมาย และแนวทางในการอ่านทำนองเสนาะ


Appreciation of the aesthetics in Thai prose and poetry; beauty in sound, utterance, and meaning; approaches in Thai verse recitation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54