0161107Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและลักษณะของงานเขียนเชิงวิชาการ ประเภทและรูปแบบของงานเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณในการเขียนเชิงวิชาการ กระบวนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ การเรียบเรียงเนื้อหาและนำเสนอข้อมูล ศิลปะการใช้ภาษา
การอ้างอิง การเขียนรายงานและการเขียนบทความทางวิชาการ

Definition and nature of academic writing, type and pattern of academic writing, ethic of academic writing, academic writing process, content complying and information presenting,
art of language usage, reference, report writing, and academic article writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54