0161107Introduction to Writing
การเขียนเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้และความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการเขียน ศิลปะการใช้คำ การผูกประโยค ทักษะการเขียนย่อหน้า การเขียนโดยใช้กระบวนความหรือโวหารแบบต่างๆ


Knowledge and understanding of principles of writing; art of rhetoric; sentence construction; paragraph writing skill; writing utilizing rhetorical styles
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54