0161105Introduction to Linguistics
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและลักษณะทั่วไปของภาษาและภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาภาษาศาสตร์วรรณา ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ และภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ


Definition and general characteristics of language and linguistics, linguistics in relation to other sciences, basic knowledge in studying descriptive linguistics, diachronic linguistics and comparative linguistics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55