0161105Introduction to Reading
การอ่านเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท หลักการและกลวิธีของการอ่าน การอ่านจับใจความ การฝึกอ่านออกเสียง การอ่านในใจ และฝึกอ่านเร็ว ทั้งงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่าน


Definition, types, principles and strategies of reading; reading comprehension; practice in reading aloud, silent reading; practice in speed reading in both prose and poetry; developing reading effectiveness
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54