0161001Thinking Process Development
การพัฒนาทักษะการคิด
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ พื้นฐานการคิด กระบวนการคิดและวิธีคิดแบบต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิจารณ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การนำเสนอความคิด การประยุกต์กระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อนำไปใช้กับการศึกษาและชีวิตประจำวัน

Definitions, significance, foundation of thinking, thinking processes and methods; critical and analytical thinking, synthetic thinking, criticism, creative thinking and imagination; scientific thinking,
presentation of ideas, application and development of thinking processes for studies and daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54